Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt
Biopočasie - denná predpoveď
Medicínsko - meteorologická prognóza
Biopočasie ako vedaINDIVIDUÁLNA BIOPREDPOVEĎOtestujete saSúvisiace pojmy a vysvetlivkyTepelný komfort a diskomfort
Biopočasie ako veda

BIOPOČASIE AKO VEDA

        Organizmus a prostredie tvoria biologickú jednotu. To znamená, že zmeny v zložení  a vo vlastnostiach prostredia sa prejavujú spätnými zmenami v živom organizme. Stály vzájomný vplyv vytvoril v živých organizmoch rad zložitých regulačných mechanizmov, pomocou ktorých sa živý organizmus dokáže vyrovnať s pomerne značnými zmenami svojho životného prostredia a prispôsobiť sa im. To znamená, že ľudský organizmus je v dynamickej rovnováhe so svojim prostredím. Ak sú zmeny  prostredia také, že sa im človek nedokáže prispôsobiť, dochádza k poruche rovnováhy, čo spôsobuje narušenie normálnych fyziologických pochodov a môže viesť k poškodeniu zdravia. Naopak, niektoré zmeny prostredia vyvolávajú v ľudskom organizme také zmeny, ktoré vedú k obnoveniu narušených funkcií a môžu zlepšiť priebeh niektorých ochorení.
          Na ľudský organizmus pôsobia všetky zložky atmosférického prostredia, ako fyzikálne, tak chemické a biologické. Aj klíma a počasie sú charakterizované meteorologickými faktormi.  Počasie má krátkodobý charakter a klíma dlhodobý. Na charakteristiku počasia sa používajú iné kritériá, ako na charakteristiku klímy. Počasie môže byť slnečné, teplé, veterné....  Naopak klíma môže byť nížinná, vysokohorská, tropická, prímorská a pod.
           Počasie charakterizuje súhrn meteorologických faktorov, ktorý má krátkodobý charakter. Zmeny počasia sú rýchle. Počasie stanovujeme pre krátkodobé úseky, každý deň.
           Klíma je dlhodobý režim počasia na danom území. Má dlhodobý /stály/ charakter. Čiže počasie a jeho zmeny charakteristické pre určitú oblasť tvoria klímu alebo podnebie danej oblasti.
           Na človeka má vplyv aj počasie a hlavne jeho zmeny, aj klíma. Ktoré sú biologicky pôsobiace činitele atmosféry? Ktoré sú účinné meteorologické faktory? To sú otázky, na ktoré sa nedá presne odpovedať.  Jeden parameter to môže byť iba teoreticky. Takmer vždy sa jedná o celý komplex faktorov atmosférického prostredia. Preto aj rôzne delenie meteorologických faktorov podľa účinku na ľudský organizmus nenašlo v praxi výraznejšie uplatnenie a je iba v teoretickej rovine.
          Zmenami počasia a ich pozitívnym alebo negatívnym vplyvom na človeka sa zaoberá medicínsko – meteorologická  predpoveď, tzv. biopočasie. Nie je to presný výraz, lebo predpona „bio“ má všeobecnejší charakter, ale v praxi sa toto krátke označenie medicínsko – meteorologickej prognózy veľmi často používa.
           Pozitívny  vplyv určitých typov klím na človeka sa využíva v klimatoterapii /liečbe pomocou klímy/.


MEDICÍNSKO-METEOROLOGICKÁ  PREDPOVEĎ

            Medicínsko-meteorologická sleduje zmeny počasia a ich vplyv na vybrané ochorenia.  Vnímavosť na počasie sa nazýva meteorosenzitivita. Je vlastnosťou organizmu reagovať na zmeny počasia rôznou intenzitou od minimálnej citlivosti až po meteorotropné ochorenia. Meteorotropné ochorenia sú také, na ktorých sa podieľajú vplyvy počasia.
Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí vedia predpovedať zhoršenie počasia, pretože ich začnú bolieť kĺby. Ale reumatické ochorenia sú iba jednou zo skupín meteorotropných ochorení .  Dnes poznáme viac ako 200 ochorení na ktorých vzniku a priebehu sa podieľajú vplyvy počasia. Bol dokázaný vyšší počet úmrtí , úrazov, samovrážd v mesiacoch, ktoré sú charakterizované častými  a náhlymi zmenami počasia /marec/. Pri niektorých typoch počasia je významne vyšší počet infarktov myokardu, náhlych cievnych mozgových príhod, hypertenzných kríz, dýchacích ťažkostí, ako pri iných typoch počasia. Niektoré typy počasia priaznivo, iné nepriaznivo ovplyvňujú reakčný čas, pozornosť, telesnú a duševnú výkonnosť. Pri niektorých typoch počasia mnohí ľudia trpia nespavosťou.  Meteorotropné  ochorenia možno rozdeliť do jednotlivých skupín:
     -  celkové chorobné príznaky a stavy
     -  reumatické choroby
     -  choroby srdcovo-cievneho systému
     -  psychiatrické a neurologické choroby
     -  choroby dýchacieho systému
     -  choroby zažívacieho ústrojenstva
     -  zápalové ochorenia
     -  alergické ochorenia
     -  choroby bližšie nezaradené
     -  vybrané laboratórne a pomocné parametre
Práce, ktoré sledovali  aké je percento ľudí  v populácii, ktorí sú citliví na počasie a jeho zmeny  uvádzajú, že v populácii sa nachádza 35 -75 % meteorosenzitívnych ľudí.
Slovensko svojou stredoeurópskou polohou predstavuje lokalitu, kde dochádza k častým a prudkým zmenám počasia. Je možné usudzovať, že počet obyvateľov , u ktorých dochádza k menej či viac závažnému ovplyvňovaniu zdravotného stavu počasím je závažný. Práve medicínsko-meteorologická predpoveď predstavuje rozhodujúci preventívny faktor, ktorý môže podstatne znížiť  výskyt zhoršení a komplikácií mnohých meteorotropných ochorení. Po predpovedi je možné uplatniť preventívne opatrenia, vyhnúť sa stresovým situáciám, upraviť liečbu meteorotropných ochorení.
Pri tvorbe metodiky medicínsko-meteorologických predpovedí sa sledoval vplyv  jednotlivých faktorov na jednotlivé funkcie, alebo celkovú reaktibilitu  organizmu.
Tieto sledovania nepriniesli uspokojivé výsledky. Potvrdili, že jeden faktor môže mať pri extrémnych hodnotách  alebo náhlych zmenách určitý význam, ale zároveň upozornili, že funkcie organizmu sú ovplyvňované celým komplexom faktorov atmosférického prostredia. Ku komplexnému popisu atmosférických podmienok a ich meteorotropnému vplyvu sa využívajú typizácie počasia  a poveternostných situácií.
Veľmi zjednodušenú charakteristiku biotropnosti počasia predstavujú záťažové stupne počasia, ktoré však majú iba orientačný charakter.
Medicínsko-meteorologická predpoveď je určená:
a)   orientačne pre širokú verejnosť  v masovokomunikačných médiách,
b)   pre špeciálne zariadenia, kde možno očakávať preventívny efekt        u meteorosenzitívnych jedincov                                                       
       - stanice rýchlej zdravotnej pomoci, lekárskej služby prvej pomoci a iné,
       - špecializované zdravotnícke zariadenia
c)    podniky dopravných služieb  (uplatnenie preventívnych opatrení pri dopravných nehodách),
d)   
strediská vrcholového športu,
e)   ďalšie vybrané podniky a inštitúcie.
       

                                                                

 

 

 

 

 


Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt